Cỏ Sợi Kim

Loại cỏ được thiết kế chi phí thấp, phù hợp làm cho trường học, sợi cỏ bé phẳng sức chịu đựng thấp.